UPOZORNĚNÍ!

GDPR neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který do té doby stanovoval povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.   Ví­ce infomací

Aktuality

NEMOVITOSTI – POHRANIČNÍ OPEVNĚNÍ - Vzhledem k určité medializaci a zvýšenému zájmu o objekty bývalého pohraničního opevnění Československa, spojenému s možnými převody těchto staveb i na soukromé subjekty, sdělujeme všem potenciálním zájemcům, že informaci "Nakládání s objekty stálého lehkého (SLO) a stálého těžkého opevnění (STO) Československa“, která obsahuje základní podmínky a možnosti nabytí takového majetku najdete zde. Pro další případné informace se obracejte na příslušná regionální pracoviště, jejichž kontakty jsou uvedeny v prezentovaném dokumentu nebo přímo shora v záložce „Nemovitý majetek“.   
NEMOVITOSTI - Výběrové řízení na odprodej nemovitého majetku ze dne 1.11.2022 bylo uzavřeno. Objekty dosud neprodané a některé nově zařazované nemovitosti budou nabídnuty k prodeji v následujících výběrových řízeních, která se připravují, přičemž nejbližší se předpokládá vyhlásit dne 14.2.2023 a 12.4.2023. Některé z těchto nemovitostí již nyní naleznete v sekci Nemovitý majetek -   Připravované odprodeje

MOVITÝ MAJETEK: 28. listopadu 2022 byla v Obchodním věstníku a na těchto internetových stránkách vyhlášena Veřejná soutěž (dále jen VS) Miny, rozněcovače, truhlíky a obalový materiál. Zboží nabízené v této VS bude prodáváno v bodech 1 - 8) jako celek. V této VS bude odprodáván majetek z míst uložení Dobronín, Čermná nad Orlicí., Hostašovice, Nový Ples, Týniště nad Orlicí a Travčice.  Inzerát

MOVITÝ MAJETEK: 28. listopadu 2022 byla v Obchodním věstníku a na těchto internetových stránkách vyhlášena Veřejná soutěž (dále jen VS) Jehlany, pneumatiky, hasicí přístoje a nebezpečné odpady - akumulátory, petrolej letecký odkalený, maziva, hydraulický olej, nafta motorová a barvy maskovací. Zboží nabízené v této VS bude prodáváno v bodu 1) po kusech, v bodech 2 - 13) jako celek. V této VS bude odprodáván majetek z míst uložení Hradiště - Radošov, Nový Jičín, Ústí nad Orlicí, Jince, Olomouc, Praha, Sedlec - Vícenice, Lipník nad Bečvou, Kostelec nad Labem.  Inzerát

MOVITÝ MAJETEK: 28. listopadu 2022 byla v Obchodním věstníku a na těchto internetových stránkách vyhlášena Veřejná soutěž (dále jen VS) Informační a komunikační technika, měřicí přístroje, stanové díly, proviantní, výstrojní, kancelářský a stavebně ubytovací materiál. Zboží nabízené v této VS bude prodáváno v bodech 1) - 13) jako celek. V této VS bude odprodáván majetek z míst uložení Brno a Štěpánov.  Inzerát

MOVITÝ MAJETEK - Prodej druhotného odpadu, zejména kovového odpadu tvořeného z železných a neželezných kovů, stejně tak prodej palivového dřeva bude v roce 2021 převážně realizován z úrovně Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Praha (dále jen „AHNM“). Inzeráty k odprodeji, respektive výzvy k podání nabídek, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách AHNM, dostupné na https://ahnm.army.cz/odprodej. Kontaktní osoba: Ing. Pavel JŮN, tel. 973 206 310.  

Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem

ONNM je koncepčním a výkonným orgánem Ministerstva obrany v oblasti ochrany, ekonomického a hospodárného nakládání s nepotřebným majetkem státu, se kterým má příslušnost hospodařit Ministerstvo obrany.

Rozhoduje o nepotřebnosti majetku, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a nakládá s ním v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /*, vyhláškou MF č. 62/2001 Sb. a ostatními souvisejícími zákony (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /*, zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu /*, zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem /* a vyhláškou MPO č. 210/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu /*).

Zabezpečuje nabídkové řízení, projednává převodní operace nepotřebného majetku jiným subjektům státní správy a samosprávy. Zjištuje zájemce o koupi a vykonává obchodně a občansko-právní a související činnosti v oblasti zabezpečení převodu, odprodeje, směn a užívání nepotřebného majetku MO v souladu s platnými právními předpisy s vysokou odpovědností za neodstranitelné morální a hmotné škody. V čele je ředitel, který plní funkce zadavatele a pověřeného vedoucího zaměstnance organizační složky podle rozsahu pověření ministra obrany ČR.

/* - ve znění pozdějších předpisůAdresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ředitel ONNM
Ing. Ľuboš Hajduk

Sekretariát:
tel.: 973 229 701
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)