Poskytované informace dle GDPR


Podle čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jsou při získávání osobních údajů potřebných k uskutečnění převodu nepotřebného majetku resortu obrany poskytovány následující informace:
 • správcem pro oblast převodů nepotřebného majetku resortu obrany je Mgr. Filip Říha, Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
  ID DS: hjyaavk, e-maail: e-podatelnaMO@army.cz;
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Jana Poddaná, Ph.D., tlf. 973 229 360, email: poverenec@army.cz;
 • osobní údaje jsou určeny k identifikaci subjektu údajů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:
  • pro zpracování dalších informací potřebných pro převod nepotřebného majetku subjektu údajů spojených s právním jednáním podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  • pro výběr vhodného zájemce v případě prodeje nepotřebného majetku formou výběrového řízení či pro prodej formou dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
  • pro převod zbraní, střeliva a munice, jako movitého majetku, podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů
  • pro zpracování účetních dokladů podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
  • pro výběr zpracovatele včetně zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k vyhotovení znaleckých posudků podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo k vyhotovení geometrických plánů;
 • osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů, pochází z veřejných rejstříků a seznamů a slouží k ověření osobních údajů;
 • osobní údaje jsou dále určeny pro:
  • schvalující ministerstva k vydání schvalovací doložky podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  • pro katastrální úřady k podání návrhů zápisů do katastru nemovitostí podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  • k uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
  • Policii České republiky k předání údajů o převodu zbraní, střeliva nebo munice;
 • osobní údaje budou uloženy dlouhodobě pro potřebu doložení informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a pro poskytnutí informací o zcizení majetku státu kontrolním orgánům (např. Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu nebo Ministerstvu financí podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však po dobu deseti let;
 • subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, ovšem pro většinu osobních údajů je nezbytné zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů má právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ke konkrétnímu účelu, který není podložen právním titulem, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem uvedeným výše; požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy o převodu nepotřebného majetku, je souhlas s uveřejněním této smlouvy na oficiálních webových stránkách Ministerstva obrany (www.onnm.army.cz), s výjimkou osobních údajů uvedených v této smlouvě; subjekt údajů má povinnost osobní údaje podle výše uvedených právních titulů poskytnout, při neposkytnutí těchto údajů nelze převod nepotřebného majetku realizovat.

Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ředitel ONNM
Ing. Ľuboš Hajduk

Sekretariát:
tel.: 973 229 701
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk
Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)