Movitý majetek

Aktuality

MOVITÝ MAJETEK - Prodej druhotného odpadu, zejména kovového odpadu tvořeného z železných a neželezných kovů, stejně tak prodej palivového dřeva bude v roce 2021 převážně realizován z úrovně Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Praha (dále jen „AHNM“). Inzeráty k odprodeji, respektive výzvy k podání nabídek, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách AHNM, dostupné na https://ahnm.army.cz/odprodej. Kontaktní osoba: Ing. Pavel JŮN, tel. 973 206 310.  Prodej movitého majetku:

Prodej probíhá formou Veřejné soutěže dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /*. Vzhledem k charakteru některého majetku (zejména zbraní, zbraňových systémů a munice) je zveřejnění podrobných informací regulováno zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy /*. Konkrétní údaje o movitém majetku je možné získat pouze účastí ve vyhlášených obchodních veřejných soutěžích, kde je konkretizován jednotlivý majetek určený k prodeji. Vzhledem k rozsahu movitého majetku nelze zveřejnit jeho seznam.
/* - ve znění pozdějších předpisů

Zvláštní formou prodeje je přímý prodej konkrétnímu zájemci. O způsobu tohoto prodeje rozhoduje komise pro nakládání s nepotřebným movitým majetkem a příslušný statutární orgán MO na základě žádosti zájemce. O tomto způsobu prodeje rozhoduje především exklusivnost cenové nabídky, případně rozhodnutí vlády ČR z hlediska mezinárodně politických zájmů ČR v zahraničí.

Upozornění:
Zájemcům může být odmítnuto podání takových dat a informací, jež by byly v rozporu s ochranou utajovaných skutečností dle příslušných zákonů a nařízení, popřípadě by se jednalo o skutečnosti interního charakteru, sloužící výhradně pro služební potřebu anebo by šlo o údaje podléhající režimu obchodního tajemství.
Skutečnosti zde uvedené mají pouze informativní charakter. Závazná verze inzerátů veřejných soutěží bude zveřejněna vždy v Obchodním věstníku.Adresa:
Ministerstvo obrany
ONNM
Nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontakt:
Ing. Stanislav Gargalovič
Vedoucí oddělení nakládání movitým majetkem
tel.: 973 229 740
mob.: 601 579 962
fax.: 973 215 340

e-mail:
onnm@army.cz

datová schránka:
hjyaavk

Copyright © 2004 — 2015 Ministerstvo obrany
Powered by Ing. Karel Čapek (2008), Ing. Ladislav Crha (2012), Ing. Pavel Beran (2015)